หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs

admin account
2018-10-11 16:00:57

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs

 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ให้คงใช้มาตรฐาน NPAEฉบับปัจจุบัน ต่อเนื่องไปอีก 2 รอบบัญชี คือรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 โดยระหว่าง 2 ปีนี้ให้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในทางปฏิบัติจากสมาชิกเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น