ปรัชญา


ปรัชญา

     มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติ   ที่ดีในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้บัณฑิตมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”