ประวัติสาขา


สาขาวิชาการบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2530  และได้รับอนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปีพ.ศ. 2547 โดยมีปรัชญา คือ  “มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   ตลอดจนส่งเสริมให้บัณฑิตมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”


ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิชา/ภาควิชาคณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษBachelor of Accountancy Program in Accountancy
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญาภาษาไทยบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษBachelor of Accountancy (Accountancy)
อักษรย่อภาษาไทยบช.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษB.Acc.
วันที่อนุมัติหลักสูตร24 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสประจำหลักสูตร25491661101865


 ปัจจุบันหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ดำเนินการเรียนการสอนมาครบ 12 ปี โดยมีหัวหน้าสาขาบริหารงานจำนวน 4 ท่าน คือ

สาขาวิชาการบัญชีก่อตั้งมาครบ 26 ปี มีหัวหน้าสาขาบริหารงานจำนวน 6 ท่าน คือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ตรีทศกุล              (หัวหน้าแขนงการบัญชี)             พ.ศ. 2542 – 2543

2. อาจารย์ประภาภรณ์          บรรลือ              (หัวหน้าแขนงการบัญชี)             พ.ศ. 2543 – 2546

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ตรีทศกุล              (หัวหน้าแขนงการบัญชี)             พ.ศ. 2546 – 2548

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร   ทองนุช               (หัวหน้าแขนงการบัญชี)             พ.ศ. 2548 – 2552

5. อาจารย์อโนชา              โรจนพานิช            (หัวหน้าสาขาการบัญชี)             พ.ศ. 2552 – 2558

6. อาจารย์รุ่งลักษมี             รอดขำ              (หัวหน้าสาขาการบัญชี)             พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน