อาจารย์ประจำหลักสูตร


สาขาการบัญชี

ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์อภิญญา วิเศษสิงห์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี),มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี  :   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี),สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):                      
1.  พ.ศ. 2538-2539  ธนาคารศรีนคร จำกัด(มหาชน)                     
2. พ.ศ. 2539-2547  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ                      
3.  พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา.
ปริญญาเอก : Doctor of Management Science
        Major : Management Science (Technological University of the Philippines, 2008)
ปริญญาโท   :
   Master of Business Administration (MBA)
          Major : Controllership (Kasetsart University, 1993)
ปริญญาตรี :   Bachelor of Business Administration (BBA)
   Major :    Accounting (Ramkhamhaeng  University, 1986)
ตำแหน่งงาน :
-คณบดีคณะวิทยาการจัดการ-อาจารย์สาขาการบัญชี
ดร.อโนชา โรจนพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน :อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ผศ. ปราณี ตรีทศกุล
ปริญญาโท  :  บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีบริหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี  :  บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ประวัติการทำงาน (พอสรุป):
ปัจจุบัน – 2553        กรรมการวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบัน – 2545        กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2548 – 2546           ประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2548 – 2546           หัวหน้าแขนงวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2544 – 2542           หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2542 - 2541            อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์นาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ รุ่งลักษมี รอดขำ

ปริญญาโท  :  MBA.(Accounting) ,Sripatum University
ปริญญาตรี    :
Bachelor's degree ,Suan Dusit Rajabhat University
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร ทองนุช
ปริญญาโท  :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
Email :  
nawaporn.th@ssru.ac.th
Mrs. Bella Llego
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ดร. หุดา วงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีอาจารยรุ่งนภา สันติธรรมา
คุณวุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
บริหารมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน)
ตำแหน่ง   :     อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี๓.ประสบการณ์การทำงาน
- เจ้าหน้าที่ค้าต่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพฯ)
- ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัทสินบัวหลวง (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทในเครือพาราวินเซอร์
- Group Accounting Controller บริษัทไมเนอร์กรุ๊ป