จุดแข็ง (ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร/สาขาวิชา)


จุดแข็ง (ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร/สาขาวิชา) :

1. หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี

2.  มีการทำ MOU กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

              เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

            1.  เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

            2.  มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพบัญชี  และนำไปประยุกต์ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กรธุรกิจและองค์การภาครัฐได้เป็นอย่างดีรวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

            3.  มีเป้าหมาย หลักการในการดำเนินชีวิต  มีพลังความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนส่วนรวมชุมชนและท้องถิ่น

            4.  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอน่างต่อเนื่อง  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในสัคมอย่างมีความสุข

            5.  มีทักษะชีวิต  คิดอย่างมีเหตุผล  ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา  การเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

                6.  มีความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้