หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)

admin account
2018-10-10 16:50:15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2561 (IFRS Bound Volume 2018) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชีTFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความคืบหน้า

1    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
3    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
4    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
5    หมายถึง  อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6    หมายถึง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ชื่อย่อชื่อมาตรฐาน/การตีความวันที่เผยแพร่ความคืบหน้ามีผลบังคับใช้ประกาศราชกิจจานุเบกษา
TFRS 9เครื่องมือทางการเงิน19 ธ.ค. 255961 ม.ค. 256321 ก.ย.2561
TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน20 ธ.ค. 255961 ม.ค. 256321 ก.ย.2561
TAS 32การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน9 ธ.ค. 255961 ม.ค. 256321 ก.ย.2561
TFRIC 16การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ26 ม.ค. 256061 ม.ค. 256321 ก.ย.2561
TFRIC 19การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 26 ม.ค. 256061 ม.ค. 256321 ก.ย.2561