หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ICMSIT 2018
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้า ...
2018-05-21 13:36:54
คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Technological University of the Philippines
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2018-05-21 13:34:19
ข่าวย้อนหลัง