หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดโครงการ รักน้อง รักษ์ป่า จิตอาสาปลูกป่าชายเลน
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดโครงการ รักน้อง รักษ์ป่า จิตอาสาปลูกป่าชายเลน

admin account
2020-11-23 13:44:42


          เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “รักน้อง รักษ์ป่าจิตอาสาปลูกป่าชายเลน”  ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนและมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ( บ้านครูยุ่น ) ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชายฝั่งทะเลและให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนารู้จักการแบ่งปัน การเสียสละโดยการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

            กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การปลูกป่าชายเลน การเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินสมทบทุนและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่น้องๆทุกคน  ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมี อาจารย์อรรณพ ปานพวง อาจารย์ประจำแขนงวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้