หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม เทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม เทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

admin account
2020-11-23 13:47:32        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล /คณะกรรมการดำเนินโครงการ  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจัดโครงการอบรม   เทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้อุปกรณ์ชุด Streaming  ตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในยุคความปกติใหม่ Teaching Skills for New Normal Era  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (SSRU Next)   ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น  เริ่มอบรมรุ่นแรกวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นี้