หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

admin account
2020-12-21 07:56:34


          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 และการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2565

                 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ครั้งที่  2  / 2563   โดยผู้ศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมประชุมและชี้แจงวาระการประชุมในครั้งนี้   โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการควบรวมหลักสูตรนิเทศศาสตร์กับวิทยาลัยภาพยนตร์ เป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ แผนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   มีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  คณะวิทยาการจัดการ