หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

admin account
2019-08-21 11:02:36

      วันที่ 13 สิงหาคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ประจำปี 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงแนะแนวโครงการฝึกงานในต่างประเทศ  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  และศิษย์เก่าที่สนใจ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724)  คณะวิทยาการจัดการ